اطلاعیه شماره ۲- دعوت به یاری رسانی در عرصه های بالینی (بیماری کوئید ۱۹)

اطلاعیه شماره ۲- دعوت به یاری رسانی در عرصه های بالینی (بیماری کوئید ۱۹)

دانشگاه آزاد اسلامی از جهادگران این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان به منظور یاری رسانی به هموطنانی که در بستر بیماری در بیمارستان های این دانشگاه و سایر بیمارستان ها در سراسر کشور حضور دارند دعوت به یاری رسانی می نماید. داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  مراجعه نمایند.